EN PL

Blog

Reklamacje w sklepie online

Kwiecień 18, 2017

Reklamacja towaru to prawo, które przysługuje każdemu konsumentowi, a przedsiębiorca jest zobowiązany do rozpatrzenia jej w rzetelny sposób. Należy przy tym pamiętać, że prawo do reklamacji produktu nabytego za pośrednictwem sieci jest innym uprawnieniem niż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu dwóch tygodni od dostarczenia rzeczy.

Jak złożyć reklamację towaru kupionego przez Internet?

Przede wszystkim konsument musi wybrać podstawę złożenia reklamacji, czyli gwarancję (o ile przysługuje na zakupiony towar) lub rękojmię. Reklamację wadliwego produktu można złożyć bezpośrednio do producenta, przy czym trzeba wiedzieć, że ustala on dobrowolnie zarówno czas trwania procedury reklamacyjnej, jak i swoje zobowiązania. W sytuacji, kiedy konsument jako podstawę dochodzenia roszczeń wybrał rękojmię, wówczas reklamację należy złożyć do sprzedawcy. Odpowiedzialność  osoby sprzedającej za wadliwy towar trwa dwa lata od jej wydania i jest obowiązkowa (nie można jej w żaden sposób ograniczyć lub wyłączyć). Po wyborze podmiotu, któremu będzie składana reklamacja, trzeba precyzyjnie opisać wadę i wskazać żądanie zgodnie z możliwymi opcjami przewidzianymi dla gwarancji lub rękojmi.

Co powinna zawierać reklamacja?

Reklamacja powinna zawierać:

  • oznaczenie sprzedawcy/producenta: imię, nazwisko, firmę, podstawę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, NIP,
  • oznaczenie konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • miejsce i datę sporządzenia reklamacji,
  • informacje o umowie: kiedy została zawarta, co było jej przedmiotem, sposób płatności, datę otrzymania przesyłki,
  • wadę przedmiotu,
  • żądania konsumenta: usunięcie wady, wymianę towaru na nowy, obniżenie ceny towaru, zwrot gotówki,
  • podpis osoby reklamującej.

Fotolia_139563849_Subscription_Monthly_M

Kto powinien ponosić koszty wysyłki w przypadku reklamacji towaru?

Konsument składający reklamację powinien dostarczyć sprzedawcy/producentowi wadliwy produkt, odesłać go bądź osobiście przekazać do miejsca wskazanego w umowie (lub tam, gdzie został mu wydany). Prawo nie nakłada na przedsiębiorcę wprost obowiązku poniesienia kosztu nieuzasadnionej reklamacji. Konsument może też przesłać wadliwy towar za pobraniem. Techniczne kwestie dotyczące składania reklamacji nie zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym, a procedurę reklamacyjną ustala głównie sprzedawca (np. w regulaminie sklepu internetowego).

Jakie produkty nie podlegają zwrotowi?

Zwrotowi nie podlegają zakupy, które dotyczą usług bądź świadczeń, w szczególności, gdy oferta była sprecyzowana i realizowana w oparciu o indywidualne preferencje zamawiającego. Problematyczną kategorię produktów stanowią także towary, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu w trakcie transportu lub ich charakter wyraźnie sugeruje, że nie mogą zostać odesłane przedsiębiorcy. Najczęściej są to: żywność, leki, kosmetyki oraz bielizna osobista.

W jakim terminie przedsiębiorca powinien rozpatrzyć reklamację?

Sprzedawca ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeśli tego nie uczyni, wówczas można przyjąć, iż uznał żądania konsumenta za uzasadnione. Warto wiedzieć, że terminowe odniesienie się przedsiębiorcy do reklamacji nie oznacza, że musi on w tym czasie dokonać naprawy czy wymiany towaru na nowy.Powrót do listy wpisówTpay.com

Zapisz się do newslettera

Email