Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego


W związku z przyjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. dokumentu pt. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: Zasady Ładu Korporacyjnego) Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dalej KIP SA), kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie, deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. W związku z powyższym KIP SA udostępnia na swojej stronie internetowej niniejszy komunikat zawierający informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych Zasad Ładu Korporacyjnego. KIP SA oświadcza, iż spełnia i respektuje wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego, z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem następującej Zasady: §21 ust. 2, co do której Spółka odstępuje od jej stosowania lub odstępuje częściowo – zgodnie z zasadą proporcjonalności. KIP SA wskazuje również, że Zasady Ładu Korporacyjnego określone w Rozdziale 9 (§53-57), które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą KIP SA, również nie będą stosowane. Ponadto stosownie do §27 Zasad Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza KIP SA dokonała w 2017 r. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez KIP SA w roku 2016, a informacja o dokonanej ocenie jest udostępniona na stronie internetowej Spółki.

Zarząd Spółki


Paweł Działak

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od początku istnienia tpay.com pełni funkcje zarządcze w Spółce i dba o jej intensywny rozwój. Z systemami płatności związany jest od 2008 roku. Jest pasjonatem nowoczesnych technologii, w szczególności powiązanych z rozwiązaniami płatniczymi. Bierze aktywny udział w wydarzeniach związanych z rozwojem polskiego rynku eCommerce, udział w stowarzyszeniach eCommerce Polska, Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności, a także wszystkich najważniejszych branżowych konferencjach.

Jarosław Growin

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Od początku istnienia tpay.com zaangażowany jest w rozbudowę systemów Spółki. Na przestrzeni wielu lat brał udział w działaniach operacyjnych i współtworzeniu nowych działów na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki. W latach 2012-2016 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KIP S.A. W sierpniu 2016 dołączył do Zarządu Spółki, aby być bliżej działań operacyjnych i obecnie odpowiada za: Biuro Obsługi Klienta, Dział Techniczny, Dział kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza Spółki


Joanna Growin

Uzyskała tytuł Master of Science in Computer Science na Linnaeus University w Szwecji. Specjalizuje się w inżynierii oprogramowania, audytach projektów IT, usprawnianiu procesów biznesowych i zarządzaniu wiedzą. Posiada certyfikaty z zakresu: CMMI®, ITIL®, Prince2®, Scrum. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Samsung Electronics

Monika Król

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2006 r. biegły rewident (numer ewidencyjny 10912). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w działach finansowych i księgowych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych i podatkowych. Obecnie główna księgowa w firmie z międzynarodowej grupy kapitałowej Grundfos.

Agnieszka Cichocka

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i procesów prawnych zdobywała pracując 6 lat w Banku BZWBK a wcześniej w kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz spółek. Obecnie pracuje jako radca prawny specjalizujący się w doradztwie korporacyjnym spółkom kapitałowym.