Polityka prywatności Tpay

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka) ma na celu przedstawienie zasad i regulacji ochrony danych osobowych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: KIP). Określone tu zasady odnoszą się do danych osobowych przetwarzanych przez KIP w związku ze świadczeniem przez KIP usług płatniczych w ramach serwisu internetowego Tpay (dalej: Tpay) – umożliwiającego płatnikom (dalej: Płatnik) wykonywanie transakcji płatniczych na rzecz odbiorcy płatności (dalej: Odbiorca Płatności), a także danych osobowych przetwarzanych w związku z kontaktem za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz danych osobowych partnerów KIP (dalej: Partner) przetwarzanych
w związku z uczestnictwem w programie partnerskim Tpay.

Niniejsza Polityka jest zgodna z polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO) przyjętą przez KIP.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Polityki, a w razie pytań lub wątpliwości do bezpośredniego kontaktu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest KIP (dalej też: Administrator), plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
tel. (61) 66 82 778, e-mail: [email protected]. Kontakt z Inspektorem ochrony danych KIP (dalej: Inspektor) jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

OGÓLNE ZASADY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KIP

 • Legalność − KIP dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 • Bezpieczeństwo − KIP zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stałe działania w tym zakresie.
 • Prawa Jednostki − KIP umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ KIP

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi nie są informacje na podstawie, których nie można zidentyfikować konkretnej osoby fizycznej.

Dane, które może przetwarzać KIP (dalej: Dane): 

 • Dane określające tożsamość Płatnika – imię i nazwisko;
 • Dane identyfikacyjne Odbiorcy Płatności i Partnera (w tym również osoby upoważnionej do działania w ich imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego Odbiorcy Płatności) – imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania, nazwy (firma), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • Dane kontaktowe – numer telefonu, adres, adres e-mail;
 • Dane transakcyjne Płatnika – numer rachunku bankowego, dane karty płatniczej;
 • Dane eksploatacyjne – dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną jak oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny użytkownika czy informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Tpay;
 • Dane marketingowe – odnoszące się do udzielonej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych oraz ofert handlowych KIP i jej partnerów handlowych.

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ KIP

Płatnik

Dane mogą być udostępniane KIP przez Odbiorcę Płatności (sklep internetowy) lub podmiot pośredniczący prowadzący rachunek Płatnika (np. bank, inną instytucję płatniczą, innego agenta rozliczeniowego, podmiot prowadzący system płatności, instytucję pieniądza elektronicznego, operatora pocztowego). Dane mogą być też podane KIP bezpośrednio przez Płatnika. Ich podanie jest dobrowolne jednakże niezbędne dla złożeniu zlecenia płatniczego, wykonania transakcji płatniczej oraz zawarcia i realizacji umowy o usługę płatniczą – realizacji płatności, a także jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Odbiorca Płatności i Partner

Dane są przekazywane KIP, bezpośrednio przez osobę której dane dotyczą, podczas nawiązywania stosunków handlowych lub współpracy partnerskiej. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla realizacji umowy łączącej KIP i Obiorcę Płatności lub Partnera.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KIP

Płatnik

KIP jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi transakcjami. Oznacza to,
że Płatnik podaje samodzielnie i/albo sklep internetowy udostępnia KIP dane osobowe Płatnika, jako odrębnemu administratorowi. Zasady przetwarzania danych osobowych i obowiązki operatora płatności określają przepisy ustawy
o usługach płatniczych. Na operatorze płatności ciążą też obowiązki prawne w zakresie zapobiegania i zwalczania oszustwom finansowym, wynikające z odrębnych przepisów jak np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, które obligują KIP do przetwarzania danych osobowych we wskazanym celu i na zasadach określonych w tych przepisach.

Odbiorca Płatności i Partner

KIP jest administratorem danych osobowych Odbiorcy Płatności i Partnera przetwarzanych dla realizacji umowy
o oświadczenie przez KIP usług płatniczych i/lub umowy partnerskiej, wykonania przez KIP obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów KIP.  

KIP przetwarza więc dane osobowe:

 • gdy jest to niezbędne do wykonywania umów związanych ze świadczeniem usług płatniczych,
 • gdy jest to niezbędne do wykonywania umów o współpracy partnerskiej,
 • gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów KIP lub prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
 • w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

KIP przetwarza dane osobowe w celu:

 • świadczenia usług płatniczych,
 • realizacji umów o współpracy partnerskiej,
 • powiadomienia Płatnika o statusie zleconej transakcji płatniczej,
 • umożliwienia komunikacji z Płatnikami w związku z wykonywaniem usług płatniczych tj. np. obsługi reklamacji
  i zgłoszeń, kontaktu w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i ostrzeżeń przed oszustwami,
 • realizacji obowiązków prawnych zastrzeżonych dla operatorów płatności,
 • marketingu usług KIP oraz jej partnerów handlowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może ujawniać dane osobowe Płatnika:

 • Odbiorcom Płatności na potrzeby potwierdzenia zrealizowania płatności;
 • podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji transakcji płatniczych, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, usług hostingowych oraz narzędzi do wysyłki mailingu;
 • innym dostawcom usług płatniczych w zależności od wyboru przez Płatnika określonej metody płatności;
  w szczególności odnosi się to do instytucji finansowych, systemów płatności i organizacji kartowych;
 • ponadto dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może ujawniać dane osobowe Odbiorcy Płatności i/lub Partnera:

 • podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji umów o świadczenie usług płatniczych i/lub umów o współpracy partnerskiej, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, usług hostingowych oraz narzędzi do wysyłki mailingu;
 • ponadto dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy;
 • do cofnięcia zgody na przewarzanie danych w celach marketingowych.

Zakres wskazanych powyżej uprawnień określa RODO.

DZIAŁANIA MARKETINGOWE

KIP może wysyłać drogą elektroniczną informacje marketingowego dotyczących KIP oraz jej partnerów handlowych za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą. Osoba ta może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych klikając w link znajdujący się w treści takich komunikatów marketingowych lub kontaktując się z KIP bezpośrednio pod adresem: [email protected] lub z Inspektorem pod adresem: [email protected]

POLITYKA COOKIES

KIP wykorzystuje pliki cookies w funkcjonowaniu serwisu Tpay. Polityka plików cookies dostępna jest na stronie www pod adresem: https://tpay.com/polityka-cookies.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

KIP nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

KIP nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej i zaszyfrowanej formie.

Dane osobowe Płatników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym ustawy o usługach płatniczych.

Dane osobowe Odbiorców Płatności są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług płatniczych oraz przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych przepisami prawa, w tym ustawy o usługach płatniczych i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dane osobowe Partnerów są przechowywane przez okres trwania współpracy partnerskiej, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze współpracy partnerskiej i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

Dane osobowe pozyskane w związku z działaniami marketingowymi są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą.

BEZPOŚREDNI KONTAKT

Dane kontaktowe: Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań,
e-mail: [email protected], tel.: +48 61 66 82 778.