Klauzula Informacyjna - Płatnik

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, tel. (61) 66 82 778, e-mail: [email protected]. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

Administrator informuje, że:

1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla złożenia zlecenia płatniczego, wykonania transakcji płatniczej oraz zawarcia i realizacji umowy o usługę płatniczą; dane Płatników są udostępniane Administratorowi bezpośrednio przez Akceptanta lub Podmiot Pośredniczący prowadzący rachunek Płatnika; ponadto Administrator jest uprawniony przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Pana/Panią z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a. oznaczenia identyfikujące Pana/Panią nadawane na podstawie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Pan/Pani korzystał/a;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Administratora; d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług Administratora.

2. dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) tj. w celu realizacji umowy o usługę płatniczą oraz w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

3. dane będą przekazywane Akceptantowi na potrzeby potwierdzenia zrealizowania płatności oraz podwykonawcom i podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności operacyjnych na potrzeby realizacji transakcji płatniczych, takim jak dostawcy infrastruktury informatycznej, usług hostingowych oraz narzędzi do wysyłki mailingu; ponadto dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

4. dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym wykonano transakcję płatniczą;

5. ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych ich sprostowania oraz przenoszenia;

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.