Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, tel. (61) 66 82 778, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego, dla którego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Inne dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzała dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W razie takiej konieczności dane mogą być też udostępniane podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, podmiotowi organizującemu szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom wydającym karty sportowe, podmiotom wydającym służbowe karty debetowe lub kredytowe oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)  prawo do usunięcia danych osobowych;

5)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, dla którego zastosowanie mają przepisy prawa pracy.

Podanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym, dla którego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie innych danych jest dobrowolne.