Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, tel. (61) 66 82 778.

Inspektor ochrony danych

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe, w celu:

  1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Ciebie stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (dalej: Kodeks pracy) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 Kodeksu pracy; 
  2. uwzględnienia Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielone przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak podmioty wspierające w procesie rekrutacji, podmioty dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług prawnych, pocztowych i kurierskich.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do usunięcia danych osobowych;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.