Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym

Administrator

Administratorem danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna (dalej: KIP) z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 7773061579, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN - wpłacony w całości, tel. (61) 66 82 778, e-mail: [email protected]

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe, w celu:

 1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane

  przez Ciebie stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (dalej: Kodeks pracy) oraz na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 Kodeksu pracy;

 2. uwzględnienia Twojej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 3. dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie ochrony interesów przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak podmioty wspierające w procesie rekrutacji, podmioty dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług prawnych, pocztowych i kurierskich.

Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń na drodze sądowej, to jest do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO, jeśli uznasz, że przetwarzanie narusza przepisy

  prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.